Regulamin i polityka prywatności

§1

Właścicielem strony internetowej www.saporidivini.pl poprzez którą można dokonać zamówień internetowych jest Sapori Divini sc. z siedzibą 41-800 Zabrze Hagera 17 NIP 6482771726

§2

Przez następujące pojęcia rozumiemy:
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującej zawarcia umowy z Restauratorem na określony produkt
Sklep – strona www zarządzana przez Restauratora w celu zbierania zamówień oferowanych przez Restaurację.
Restaurator – firma prowadząca Restaurację i zarządzająca Sklepem, działająca pod nazwą Sapori Divini sc A.Francuz A.Wylon (Hagera 17, 41-800 Zabrze, NIP: 6482771726)
Restauracja – lokal, który świadczy usługi realizacji zamówień na produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu.

§3

W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Restaurator ma prawo do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania, a także nieprzyjmowanie w przyszłości zamówień od danej osoby.

§4

Dokonanie zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie po dokonaniu wymaganych danych na stronie www poprzez formularz znajdujący się na tej stronie. Podczas uzupełniania danych Klient dobrowolnie podaje dane osobowe zgodnie ze stanem faktycznym. Brak podania wymaganych danych oznacza brak możliwości dokonania zamówienia.

§5

Klient dokonuje zamówienia towaru w cenach określonych w menu Sklepu. Koszt dostawy może być uzależniony od wysokości łącznej zamówienia, liczby produktów i innych warunków określonych przez Restauratora, dlatego koszt dostawy jest wyliczany ostatecznie przed dokonaniem zamówienia przez Klienta.

§6

Restaurator ma prawo do odmówienia realizacji złożonego zamówienia ze względów ekonomicznych lub pomyłek jakie zaszły w trakcie jego składania, przetwarzania lub po wykryciu próby ingerencji w wysokość ceny zamówienia przez Klienta lub osobę trzecią. Odstąpienie od umowy przez Restauratora nastąpi w możliwie najkrótszym czasie o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie i/lub mailowo.

§7

1.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Restaurator tj. Sapori Divini sc. z siedzibą w 41-800 Zabrze, Hagera 17 NIP 6482771726. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2.Restaurator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez podanie informacji telefonicznie
3. Restaurator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§8

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej lub na adres Restauratora.
3. Restaurator informuje, iż w stosunku do zamówień Posiłków, zgodnie z art. 38 pkt 4) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.
4. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Restaurator. Klient ma prawo do reklamacji Posiłku w przypadku, gdy jest on niezgodny z umową. Reklamację z tego tytułu Klient zgłasza w formie pisemnej lub wiadomością e-mail Usługodawcy, w terminie przydatności do spożycia danego Posiłku.
5. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana posiłku na wolny od wad.
6. Restauracja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie wyjaśnień, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Restaurator niezwłocznie informuje o tym Konsumenta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub wydania Użytkownikowi pełnowartościowego Posiłku, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę. Usługodawca wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Restauratora i Konsumenta. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Restauratorem a Konsumentem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
9. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin z ten może ulec przedłużeniu, o czym Konsument zostanie poinformowany poprzez wiadomość email, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika lub Usługodawcy dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Restauratora i Konsumenta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
10. Restaurator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.

§9

Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
2. O wszelkich zmianach Regulaminu informacje będą zamieszczane z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie www.
3. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie zmienionego Regulaminu.
4. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami, w tym w szczególności pomiędzy Administratorem a Usługodawcą, właściwe jest prawo polskie oraz sąd właściwy dla siedziby Administratora.
5. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.